Ved Prakash Gupta, Prabha Mandayam, V. S. Sunder (PDF)